۰۱ بهمن ۱۳۸۵
خنده و گریه و سرفه ی قل مراد

 

از جالب ترین بحث های طنز باغ مظفر این بود که قل مراد خودش توضیح می داد می خندد یا گریه می کند یا اصلاً سرفه می کند. وقتی اطرافیانش فکر می کردند که می گرید، خودش می گفت قل مراد دارد می خندد و یا برعکس.

در شرایط سخت بین المللی و داخلی فعلی هم کاش کسی توضیح می داد که چه کسی می خندد، چه کسی دارد گریه می کند و چه کسی سرفه!

 

8   4       ۱    ۲    ۳    ۴      3 7
© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.