۰۱ تير ۱۳۸۴
باز هم انتخابات

 

۱- اکنون که در آستانۀ انتخابات مرحلۀ دوّم قرار داريم، توجه به اين نکته براي دست اندرکاران حکومت بيش از هميشه ضرورت دارد که: اين بار بسياري از مسؤولان عالي رتبۀ نظام اعلام کرده اند که سازمان تشکّل يافته اي با استفاده از امکانات و قدرت حکومتي، رأي سازي کرده اند. رئيس جمهور، رئيس سابق مجلس، رئيس تشخيص مصلحت نظام، وزير دادگستري، وزير کشور، نمونه اي از اين مجموعه هستند و مهمترين نگراني اين است که چه تمهيداتي براي جلوگيري از اين رأي سازي براي دور دوّم انتخاباتي در نظر گرفته شده است؟ پاسخي تا کنون براي آن پيدا نکرده ام.

۲- وحدتي که در اقشار مختلف فرهنگي و فرهيختۀ ديني، سياسي، هنري و اجتماعي براي رأي دادن به آقاي هاشمي رفسنجاني ايجاد شده است، از اصل انتخابات پر اهميت تر است. حتماً آقاي رفسنجاني نيز پس از جمعه به اين همدلي کم نظير توجه ويژه خواهند داشت.

۳- پديدۀ تخريب به جاي نقد اولين بار به صورت گسترده در انتخابات۷۶ عليه آقاي خاتمي صورت گرفت و پس از آن به طور مستمر عليه جبهۀ اصلاحات و شخصيت هاي آنان ادامه داشت. مجموعه هاي اقتدارگرا که امروز خود قرباني آن شده اند، اگر دراین مدت آن موج تخريب را سازمان نمي دادند ولي هيچ گاه به آن اعتراض نکردند. فرهنگ تخريب واتّهام و دروغ به جاي نقد انديشه و فکر افراد، کار ناصوابي است که بايد با آن مبارزه کنيم.

۴- در اين روزها به اندازۀ کافي نگراني ايجاد شده در ميان نخبگان آن ها را به دادن بيانيه و اعلام موضع حمايت از آقاي هاشمي وادار کرده است ولي بيانيه ها به تنهايي کاري انجام نمي دهد. بايد آنان را تبديل به رأي کرد اين کاري است که نخبگان کمتر به آن توجه مي کنند. آراء رياست جمهوري کيفي نيست، کمّي است.

8   4       ۱    ۲    ۳    ۴      3 7
© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.