۰۱ ارديبهشت ۱۳۸۶
سعید عسگر و بسیج

 

یکی از اتهامات رضا خاتمی این بود که در روزنامه ی مشارکت عکسی از سعید عسگر، که سعید حجاریان را ترور کرد با چفیه در روزنامه منتشر کرده و سپاه پاسداران و بسیج از مشارکت شکایت کرده بودند که این عکس می خواسته القا کند که بسیج در ترور حجاریان نقش داشته است. رضا خاتمی در دادگاه گفت که ما عکس را جعل نکرده بودیم؛ تازه اطرافش کلی افراد دیگر با همان قیافه بودند که ما آن را حذف کردیم. بعد از دادگاه به رضا گفتم که باید از سپاه تشکر می کردی که نسبت به این که سعید عسگر جزء بسیج معرفی شود، حساسیت نشان داده است. آن چه که جریانات حکومتی از خشونت آفرینان فاصله بگیرند به نفع کشور است و مردم ایران.

 

8   4       ۱    ۲    ۳    ۴      3 7
© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.