۰۱ ارديبهشت ۱۳۸۵
انتخاب مدیران ونقد دولت

 

آقای احمدی نژاد در دیدار با استانداران گفته است که من به هیچ حزب و گروهی بدهکار نیستم و به آنها گفته بعضی نصب و عزلها بر اساس سهم خواهی و تحمیل برخی افراد بانفوذ انجام شده است که باید در آنها تجدید نظر شود.جدای از اینکه آیا واقعا دولت فعلی در عمل بدون وابستگی به احزاب و یا افراد بانفوذ کابینه خود را انتخاب کرده یا فقط افراد و گروههای با نفوذ جدیدی پیدا شده اند و نفوذ کرده اند، اصل این روش که دولتی بی رودربایستی مدیران خود را انتخاب نمایند، یک ضرورت است که یکی از مشکلات اصلی دولت آقای خاتمی هم بود.خیلی ها که همفکرش بودند و حاضر بودند برای اهداف او صادقانه وشجاعانه تلاش کنند را به خاطر ملاحظات و رودربایستی ها به کار نگرفت و بعضی ها که همفکرش نبودند را بر سر کار اورد.البته که بعضی ها این را نکته مثبت آقای خاتمی ارزیابی میکنند ولی به عقیده من چنین نبود.

نکته مثبت دیگری که در سخنان احمدی نژاد هست اینکه: از همه مردم و احزاب و گروهها خواسته تا در صورتی که مشاهده کردند یک مدیر دولتی از مسیر صحیح خارج شده آن را گزارش کنند. به عقیده ی من احزاب و گروهها باید از این پیشنهاد استقبال کنند و دیدگاههای خود را در مورد مدیران کشور که از مسیر صحیح خارج شده اند را مرتبا مطرح نمایند ودولت و به خصوص سیاستهای آنان را نقد کنند که اگر نقد آنان مورد توجه قرار گرفت به نفع کشور باشد و اگر به آنها بی توجهی شد در پیشگاه خدا و مردم مسئول نباشند

8   4       ۱    ۲    ۳    ۴      3 7
© Copyright 2003-2022, Webneveshteha.com. All rights reserved.