۰۱ فروردين ۱۳۸۵
بهار را باور کن

باز کن پنجره‌ها را٬که نسیم
روز میلاد اقاقی‌ها را
جشن می‌گیرد
و بهار
روی هر شاخه٬کنار هر برگ
شمع روشن کرده ‌است.

همه‌ی چلچله‌ها برگشتند
و طراوت را فریاد زدند
کوچه یکپارچه آواز شده است
و درخت گیلاس
هدیه جشن اقاقی‌ها را
گل به دامن کرده است.

باز کن پنجره‌ها را٬ای دوست
هیچ یادت هست
که زمین را عطشی وحشی سوخت؟
برگ‌ها پژمردند؟
تشنگی با جگر خاک چه کرد؟


فریدون مشیری

8   4       ۱    ۲    ۳    ۴      3 7
© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.