۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۳
دوم خرداد (1)

 

بزرگي به نام خاتمي و واقعه اي بنام دوم خرداد رابطه اي پيچيده و چند وجهي با هم دارند. بدون خاتمي، واقعه دوم خرداد شکل و شمايل کنوني خود را نمي گرفت، ديدگاهها، رفتارها و حتي منش شخصي خاتمي پديده دوم خرداد و رويدادهاي اصلاح طلبانه بعد از آن را عميقاً تحت تأثير قرار داد. از سوي ديگر، بدون دوم خرداد هم خاتمي هيچگاه در اين موقعيت تاريخي قرار نمي گرفت. او يک وزير مستعفي، رئيس کتابخانه ملي و استاد دانشگاه باقي مي ماند. به همين دليل است که شناخت خاتمي بدون شناخت دوم خرداد ميسر نمي شود و شناخت دوم خرداد بدون شناخت خاتمي امکان پذير نيست.

حادثه دوم خرداد يک حادثه «ناگهاني» بود. درست است که اين حادثه محصول يک روند بيست ساله بود اما نمي توان انکار کرد که وقوع آن همه را غافلگير کرد. حاکمان، فعالان سياسي و رأي دهندگان به يک اندازه دچار شگفتي شدند و تا مدتي از درک ابعاد اين حادثه عاجز بودند. اين حادثه فقط ناگهاني نبود بلکه «عظيم» هم بود. يعني حادثه اي بود که ابعاد ملي داشت. زيرا يکي از رقباي انتخاباتي کسي بود که براي پيروزي از تمام ابزارهاي حکومتي بهره مي گرفت و گويي کل حاکميت پشت سر او ايستاده بودند. اما مردمي که عليرغم تحريم همه گروههاي رسمي ضد انقلاب پاي صندوقهاي رأي آمدند، به اين فرد منتخب حاکميت رأي ندادند و حادثه اي عظيم را رقم زدند. و طبيعي است که هرچه ابعاد يک حادثه عظيم تر باشد، خصلت غافلگير کنندگي آن تشديد مي شود.

حادثه ناگهاني حادثه اي است که ما براي مواجه شدن با آن آمادگي نداريم. هيچکس آماده مواجهه با دوم خرداد نبود، از جمله خود خاتمي. خاتمي کانديدا شده بود که در آن فضاي تيره و تار روزنه اميدي بگشايد و با رأيي که به دست مي آورد فضايي براي نخبگان به حاشيه رانده شده ايجاد کند تا مانع نابود شدن آنها شود و اين جمع بتواند در آينده تدريجاً فضاي سياسي و فرهنگي کشور را بازتر کنند. اما کسي نمي دانست که مردم درباره «آنچه نمي خواهند» به اشتراک نظر رسيده اند. به هر حال، فقدان آمادگي به صورت فقدان استراتژي در مديريت دوم خرداد خود را نشان داد و حرکت اصلاحي را که از يک سو مانيفستي نداشت و از سوي ديگر دشمنان قدرتمندي را هم در برابر خود مي ديد، به چالش کشاند.

...

4قسم به خدا يا حضرت عباس
دوم خرداد(2)3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.