۲۸ خرداد ۱۳۸۴
گزارش ديروز

 

ديروز تا ساعت ۱۰ منزل بودم. روز رأي گيري بود دختر هشت ساله ام که با خواهرهايش يکي دو شب است در ستاد آقاي معين به سر برده و چهارشنبه شب پوستر پخش مي کرده، اصرار دارد که زودتر بيرون برويم، عجيب سياسي شده اين فريدۀ هشت ساله. امسال در مدرسه نماز ياد گرفته به طور تصادفي ديدم چادر نماز سر کرده و دارد در اطاق خودش خم و راست مي شود، از اين که من ديده بودمش خجالت کشيد، گفت داشتم براي معين دعا مي کردم. بوسيدمش که تو را چه به اين حرف ها! بعد نشست به تقاضاي من شعار قشنگ انتخاباتي که اين روزها جوان ها تکرار مي کردند را با خط کلاس دوّمي خودش نوشت، براي کتاب خاطراتم مي خواستم. اول صبحي سري به اينترنت زدم، ديدم نوشته شوراي نگهبان در يک نظرسنجي به مسئولان اعلام کرده که در انتخابات امروز احمدي نژاد اول خواهد شد! نظر سنجي غريبي بود. ساعت ۱۱بود که با فهميه خانم و فريده زديم بيرون به يکي از دوستان همشهري ام که در ستاد قاليباف مسئوليت مهمي دارد زنگ زدم اوضاع را پرسيدم کمي نگران بود ولي مي گفت از تماس هايي که با شهرستان ها داريم قاليباف اول است. در بدترين صورت به دور دوّم مي رود. فائزه دخترم زنگ زد که در سطح شهر مي گويند رأي احمدي نژاد بالاست، باور نکردم. دوستان سياسي ديگرم زنگ زدند همين را گفتند. يک ائتلاف سازمان يافته اعلام نشده اي در محافظه کاران شکل گرفته بود.

به مهدي از دوستان قديمي ام که اين روزها در ستاد هاشمي کار مي کند زنگ زدم، مي گفت هاشمي و قاليباف به دور دوّم مي روند من هم گفتم که معين و احمدي نژاد به دور دوّم مي روند سر راه به ستاد آقاي کروبي رفتم در ميدان فردوسي، ديدم خيلي سوت و کور بود. آقايان کيان ارفي و ذاکري آنجا بودند صحبت از دفاع سروش از آقاي کروبي بود. آقاي گرشاسبي آمد و گفت که وضع آقاي کروبي بد نيست. از حرفش استقبال نکردم، شکست را پذيرفته بودند.

رأي دادم و آمدم منزل پاي کامپيوتر، ديدم لاريجاني موقع رأي دادن گفته هر چه از دوست رسد نيکوست! با مصطفي تاج زاده صحبت کردم مي گفت معين بيش از هاشمي رأي مي آورد. به دوستان دفتر آقاي خاتمي و وزارت کشور تلفن زدم، مي گويند هاشمي و معين در صدر ليست هستند. مسألۀ احمدي نژاد باعث شد که همه به تکاپو بيافتند. بعدازظهر يک مرتبه صندوق شلوغ شد. برو بچه هاي اينترنتي هم فعال شده بودند همه از بالا آمدن احمدي نژاد شوکه شده بودند. فائزه و فاطمه و صالح و امير از گشت زني در شهر حسابي بهم ريخته بودند. مي گفتند خيلي جاها احمدي نژاد را مي نويسند به مصطفي تاج زاده زنگ زدم گفت معين اول است. از شهرها هم خبر مي دادند که عصر و شب جمعيت فوق العاده اي به صندوق ها آمده اند از پاي اينترنت بلند شدم فقط خبر مي خواندم بچه ها به خيابان ها رفتند اوضاع مبهمي بود ساعت ۱۰ شب دوباره به دوستم در ستاد قاليباف زنگ زدم گفت هاشمي اول و قاليباف دوم است. ساعت۱۰:۳۰ به مهدي در ستاد هاشمي زنگ زدم، گفت آراء ۳۰ميليون است و هاشمي با ۶۰ درصد نفر اول شد. معتقد بود عصري همه به هاشمي رأي داده اند. به رضا خاتمي زنگ زدم ساعت نزديک ۱۱ بود گفت از همه جا خبر مي دهند که معين اول است ولي با هاشمي به دور دوّم مي رود. ساعت ۱۱ فائزه زنگ زد، خيلي عصباني بود که همه پشت درهاي انتخابات مانده اند و مي خواهند رأي بدهند. خبرنگار رويتر زنگ زد که رأي تهران مي تواند معين را اول کند. همه خبرگزاري ها هم هاشمي و معين را دور دوّمي اعلام مي کنند. ساعت ۱۲ با معاون وزير کشور صحبت کردم مي گويد از شهرستان ها خبر هاشمي و معين است. ساعت ۱۲:۳۰0 شب به مصطفي زنگ زدم وزرات کشور بود مي گفت من مي گويم معين اول است، وزارت کشور مي گويند هاشمي، به خبرها نگاه مي کردم هر لحظه يک جوري بود تا ساعت۲ بيدار بودم به SMS ها جواب مي دادم با اين اعتقاد که معين از هاشمي جلوتر است رفتم خوابيدم. با اين که امروز نتايج را فهميدم! از اين شفاف تر نمي شد گزارش داد. شفاف بودن بهتر از هر چيزي نيست؟.

4روز انتخابات
نظرسنجي و تقلّب3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.