۰۵ مرداد ۱۳۸۴
استشهاديون و هزينۀ ملت

 

اطلاعيه ثبت نام استشهاديون در هفته نامه وابسته به مؤسساتي که آقاي مصباح مديريت آن را به عهده دارد را در اينجا ببيند. اين اطلاعيه از چند جهت قابل توجه ويژه است:

۱- در بخشي که وظيفۀ اين استشهاديون برخورد با عواملي در داخل و به تعبير آنان دفاع از دستاوردهاي انقلاب است که با توجه به يک دست شدن حاکميت و وجود دستگاه­هاي اطلاعاتي موازي و غير موازي، قوه قضائيه و زندان، که همه از يک سياست حمايت مي کنند چرا از همين دستگاه ها براي نابودي و مخالفان استفاده نشود؟ غريبه اي که ديگر در حاکميت وجود ندارد. نمي دانم نويسندگان و متوليان اين امور توجه داشته اند که مفهوم اين بيانيه اين است که اساساً نظام و مديريت عالي و سياست گذاران آن را قبول ندارند و در آن صورت چگونه مي خواهند از اين نظام دفاع کنند و مخالفانشان را نابود نمايند؟ تازه اگر بناي حرف آقاي مصباح را که گفته بودند در 27 سال گذشته حکومت اسلامي وجود نداشته، چرا تازه وقتي که با آن مبنا حکومت اسلامي به وجود آمده مي خواهند عمليات استشهادي نمايند.

۲- در مورد عمليات استشهادي عليه منافع کشورهاي ديگر هم که چون اولين شرط عمليات استشهادي اين است که کاملاً سرّي بماند، خود اين اعلام نشانۀ آن است که نمي خواهند کاري کنند، فقط نتيجه اي که دارد اين است که الف- زمينۀ تبليغات گسترده عليه ايران را در جهان ايجاد مي کنند. ب- دولت ها را عليه ايران متحد و بسيج مي نمايند. ج- قدرت برتر نظامي و اقتصادي دنيا بر عليه منافع اقتصادي و سياسي ايران به کار گرفته مي شود و آسيب آن مستقيماً متوجه ملت ايران مي شود. د- در دنياي آسيب ديده از تروريسم، افکار عمومي دنيا هم عليه نظام جمهوري اسلامي ايران سازمان مي يابد. ه- و در نهايت يک ملت بايد هزينه اين نوشته ها و رفتارها را که از سوي هيچ صاحب قدرتي نسبت به آن عکس العمل نشان داده نمي شود را بدهد.

۳- اين بيانيه ها و رفتارها، تا کنون با وجود دو ديدگاه در حاکميت، به عنوان يک رقابت داخلي تفسير مي شد ولي از اين پس جدي گرفته مي شود، انتشار آن در هفته نامۀ وابسته به مرکزي  که مديريت آن را آقاي مصباح دارد، با ارتباط ويژه اي که بين ايشان و رئيس قوۀ مجريه مطرح است معناي ويژه اي در داخل و خارج پيدا مي کند.

۴- خطر تبديل شدن اين مجموعه ها، به القاعده هاي غير قابل کنترل هم جدي است که بايد در مورد آن بيشتر گفت و نوشت.

 

 

4میلاد زهرا (س)
وضع وخیم گنجی3
© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.