۳۱ خرداد ۱۳۸۴
خانه هاي در فرود

 

خيلي از فرصت هاي تاريخي ملّت ايران فداي بي توجهي به واقعيّات اجتماعي شده است. تحريم کنندگان حتّي اگر امروز مورد بازخواست افکار عمومي نشوند، امّا آيندگان آنان را نخواهند بخشيد.

سال ها خاتمي را خراب کرديم امّا فقط بلد بوديم خراب کنيم، چه جايگزيني براي وی پيدا کرديم؟ دانشجويان پر احساسي که در دانشگاه عليه خاتمي با آن شور شعار مي دادند، امروز که مي بينيد براي رأي نياوردن نمايندۀ افراطي ترين جناح راست مجبورند به دامان هاشمي رفسنجاني خود را بيندازند چه جوابي دارند؟ حتّي خود آقاي خاتمي هم امروز از تحويل هشت سال تلاش اصلاح طلبي کشور به افراطيون راست بيش از ديگران نگران است.

متأسفانه چه آن ها که شعارهاي افراطي دادند و توقعات را به حدّي بالا بردند که امکان اجراي آن نبود و چه مايي که از فرصت­ها استفاده نکرديم و فقط به فکر پرهيز از تشنج بوديم و مهّم تر از آن ها، خودپسنداني که اکثر آن ها چون خانه در ارتفاع زندگي در خارج از کشور دارند از سيلي که در راه است و خانه هاي فرود را خراب خواهند کرد نگران نيستند، در دور اوّل رأي ندادند و امروز هم تئوري مي­دهند که اين کار خود حکومت بود که از ترس احمدي نژاد، هاشمي با آراء بالا انتخاب شود. اگر اين همه درايت و برنامه ريزي براي حاکمان قائليد که به قول ابراهيم نبوي: پس چرا اپوزسيون؟ امّا واقعيت اين است که سازمان دهنگان آراء با نشاط تر از گذشته آماده­اند از همۀ امکانات مشروع و نا مشروع براي به قدرت رساندن نمايندۀ خود تلاش نمايند. براي آن ها که خانه در فرود دارند و بايد بعد از جمعۀ آينده در اين کشور زندگي کنند فرصت ترديد وجود ندارد.

اگر چه در بسیاری از موارد کسانی که در خارج از کشور زندگی می کنند پر تلاش و متعهدانه تر از کسانی که در داخل بوده اند تلاش دلسوزانه برای آینده هم وطنان خود کرده اند.

*****

بیانیه ای هم جمعی از نویسندگان و روشنفکران نوشته اند که می توانید آن را اینجا بخوانید.

 

4شريعتي نياز اين روزها
باز هم انتخابات3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.