۲۸ تير ۱۴۰۰
خوزستان قلب مردم ایران را درد أورده است.
حق خوزستان بر ایران کم نیست. ثروت صد و ده ساله کشور از خاک های نفت خیز خوزستان بر آمده است. صدام که حمله کرد، خیلی از بخشهای خوزستان را اشغال کرد و خط مقدم دفاع از ایران، خوزستان بود. به خاطر این حق بزرگ مردمِ خوزستان، در تشنگی این روزها همه ایران یک صدا خوزستان هستند. گلوله در هیچ صورت پاسخ این تشنگان نیست. در اواخر دولت آقای خاتمی یک نامه ای بنام من ، بی آن که روح من خبر داشته باشد جعل کردند که دولت قصد دارد مردم خوزستان را هجرت دهد. مردم قیام کردند و چند نفر كشته شدند. تلویزیون ایران ار من مصاحبه پخش نمی کرد که تکذیب کنم.فضای مجازی هم نبود. هی با بی بی سی فارسی وعربی حرف می زدم تا اثبات کنم این نامه جعلی است.آن ایام هم از سخت ترین ایام من بود. خوزستان به إندازه کافی تجربه گلوله دشمن را داشته اند.تفنگ های داخلی را بر زمین بگذارید. مردم خوزستان ایرانیانی هستند که چشم ودل وقلب همه ایران هستند.

4نوبت واکسن زدنم
تو چنیینی، من چنانم3
© Copyright 2003-2022, Webneveshteha.com. All rights reserved.