۲۸ تير ۱۴۰۰
نوبت واکسن زدنم
در این موج جدید واکسن زنی که نوبت سنی من رسیده بود به سامانه ای خصوصیاتم را فرستادم. زود جواب آمد. چند روزه. امروز همراه دخترم فائزه رفتم ایران مال. فقط برای همراهی آمده بود. نه اینکه او هم بزند. مرکز واکسیناسیونش مرتب بود. بین کوو برکت ایرانی و سینوفارم قدرت انتخاب داشتی. سینوفارم را انتخاب کردم. که ییهو در بین جمعیت آقای دارابی قائم مقام صدا وسیما را دیدم که واکسن ایرانی زده بود.گفتم اقلا فرقی بین من و ایشان باشد. کت و شلوارمرتبی پوشیده بود.من هم تیشرت آستین کوتاهی که آماده واکسن زدن باشد.در این مورد هم شوخی کردیم. گفتم آمده بودم واکسن بزنم. از کجا میدانستم شما هم هستین. تا آمد چند تا خبر از سیاست بگوید، صدایم زدند.نشد بفهمیم چه خبر است. دیشب آقای خاتمی می گفت نمی خواهی صبر کنی تا نوبت خانمت هم برسد.گفتم نه. ما دوتا شخصیت مستقلیم. البته قبلا هم تعارفی به خانمم زده بودم که صبر کنم تا باهم برویم. قبول نکرده بود. موقع بیرون رفتن ساعد باقری را دیدم.شاعر و هنر شناس بزرگ. می رفت که واکسن بزند. خدا کند با همین سرعتی که الان واکسن می زنند، ادامه پیدا کند. عکاس روابط عمومی هم زحمت می کشید و عکس می گرفت از افراد مختلف. خسته نباشند کادر واکسن که زحمت می کشند. گرچه این کرونای جدید گویا واکسن ماکسن هم خیلی سرش نمی شود. خدا کمک کند.

4ازدواج با سایت همسریابی
خوزستان قلب مردم ایران را درد أورده است.3
© Copyright 2003-2022, Webneveshteha.com. All rights reserved.