۱۹ تير ۱۴۰۰
هم مشهدیَم و هم الان مشهدم.
هوا گرم و گویا از آسمان آتش می بارد. تازه کلی خنکتر از جنوب کشورمان. یکبار حرم رفتم و بقیه به دیدار خویشان نزدیک ویا رفتن بر مزار نزدیکان به حق پیوسته. وضع بهداشتی حرم از نظر رسمی خوب ولی از نظر رعایت مردمی ضعیف. در بلندگوی صحن ها یکی در حال وعظ بود. همچنان‌ درگیر مساله علم و دین، کرونا و امام رضا. یکی از زائزان که رسما به من گفت: سید، از جدت خجالت بکش. ماسکت را بردار. قدرت امام رضا بیشتر از ماسک تو است. امام رضا برای من کانون معنویت و عشق است. نه دکتر کرونا. همه ادیان بعد از کرونا دچار چالش علم و دین شدند. بزرگان شیعه خوشبختانه با تشویق به رعایت پروتکل ها، رسالت دین و علم را بعد از کرونا در مسیر مسالمت آمیزی انداختند.

4به این تحلیل من از ١٨ تیر دقت فرمایید.
مركز زیارتی خواجه ربيع3
© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.