۰۵ تير ۱۴۰۰
معرفی فیلم و کتاب (celda211 )
فیلم وکتاب هایی را که میبینیم ومی خوانیم به یکدیگر بگوییم. فیلم سینمایی سلول ۲۱۱ -celda211 - را دیدم. اسپانیایی است وساخت ۲۰۰۹ . ماجرای زندانبان تازه واردی است که با کلی آرزوی پیشرفت در اولین روزی که به سر شغلش می رود، در زندان شورش می شودو او در زندان میماند. وقتی می بیند زنش را در تظاهرات بیرون زندان پلیس کشت، به جای کمک محرمانه به پلیس، خودش رهبر شورش می شود. جذاب بود. تلفیقی از عواطف و خشونت و در ژانر اکشن بود.

4پیام عدم رضایت مردم
سه مشاوره مجانی برای آقای رئیسی3
© Copyright 2003-2022, Webneveshteha.com. All rights reserved.