۰۴ تير ۱۴۰۰
پیام عدم رضایت مردم
وقتی میگویند عباس بوعذار عزیز که خدا نگهدارش باشد وبا شیرین زبانی علی دایی وایرال شد، نفر اول باطله ها شده است، یعنی مردم خشونت نمی خواهند. دست انداخته اند که با زبان ملایم پیام عدم رضایتشان را بگویند. این مشارکت پایین آن قدر برای کشور ضرر ندارد که شننیده نشدن پیام این رآی اندک ضرر دارد و خطرناک است. حتی اگر نمی خواهید به روی خودتان بیاورید که پیام مردم چه بوده، انگشت توی چشمانشان نکنید که انگاری پیامی نداشته اند. به ما نگویید پر رو بشویم. ولی خودنان به مردم احترام بگذارید. نظراتشان را توجه کنید

4عروج خبر نگاران ایسنا و ایرنا
معرفی فیلم و کتاب (celda211 )3
© Copyright 2003-2022, Webneveshteha.com. All rights reserved.