۰۳ تير ۱۴۰۰
عروج خبر نگاران ایسنا و ایرنا
عروج خبر نگاران ایسنا و ایرنا، تبدیل به عزای عمومی شده است. ‏دو بانوی ارزشمند خبرنگار محیط زیست، همه را به شوک فرو برده. ‏سرمایه های ملی بودند. ‏در اتوبوس شأن هیچ مسئولی نبود. آنها به صورت امن رفته بودند. ‏تسلیت به خانواده هایشان و ⁧ایرنا ⁩ و ⁧ایسنا (ریحانه_یاسینی)(مهشاد_کریمی)

4مکتب امام موسی صدر
پیام عدم رضایت مردم3
© Copyright 2003-2022, Webneveshteha.com. All rights reserved.