۲۰ اسفند ۱۳۹۹
بعثت پیامبر
او آمد تا اخلاق را، مهربانی را، فضیلت را ترویج کند. آن همه مومنان صادقی که به او پیوستند، و آن همه تلاش منافقانه برای به انحراف کشاندن جوهر دین نبوی، همه نشانه قدرت محمد (ص) بود که آدم آسمانی بود. جوهر دین او زنگار گرفته است بیش از همیشه به زنگار زدایی از دین محمد نیاز داریم.

4گفتگوی انتخاباتی در کلاب هاوس
شعارهای مردم پسند3
© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.