۱۸ اسفند ۱۳۹۹
شهادت موسی بن جعفر
شب شهادت موسی بن جعفر است. آن امام بزرگوار به زندان های طولانی و شکنجه های فراوان شناخته می شود در دعاها و آموزه های مذهبی باب الحوائج است. آزادی زندانیان بی گناه و رفع ظلم را همیشه از امام کاظم طلب می کنند. ما که کاری نمیتوانیم انجام دهیم. شاید دعایمان در حق زندانی های بی گناه و حصر شده ها اثر کند. امشب، شب دعا برای آزادی همه آنهاست. دل هامان گرفته است.نشاط رخت بر بسته. هرکسی به دلیلی. دعا هم راهی است برای آرامش. السلام علی المعذب فی قعر السجون

4معرفی فیلم و کتاب
گفتگوی انتخاباتی در کلاب هاوس3
© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.