۰۹ اسفند ۱۳۹۹
تماس با سایه جان
دیروز مثل هرسال زنگ زدم به سایه جان/ بزرگ شعر وادب معاصر/ حالش خوب بود/ چه لذتی دارد شنیدن صدایش/ گفتم زودتر بیایید ایران/ دیدار تازه کنیم/دلمان تنگ شده است/ معاصر بودن با ه .الف.سایه چه لذتی دارد./ خدا طول عمرش دهد

4روز پدر
تماس آقای کروبی3
© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.