۰۷ اسفند ۱۳۹۹
روز مهندس
سال ۸۸ وقتی مهندس کاندیدا شد نسل ماها فقط اسمش را که می خواستیم بیاوریم فقط کلمه مهندس می گفتیم. همه میفهمیدیم مهندس، یعنی میر حسین موسوی. یکبار دیدم یکی از جوانها در همان سال داشت به نسل ما متلک میگفت. یواشکی به دوستش گفت اینها اول انقلاب این قدر کم مهندس داشتند که یکی که مهندس بوده، فقط با کلمه مهندس شناخته می شد. تنها مهندس نسل انقلاب، روزمهندس بر شما مبارک. بچه های دوران سخت جبهه و جنگ دلشان بیشتر از دیگران برایت تنگ شده است.یادشان نمی رود در چه غربتی جنگ و مملکت را اداره کردی. اخرین دیدار قبل ازحصر. منزل ما. مهندس و خانم رهنورد ومن و خانمم.

4چند نكته به دلواپسان دوچرخه‌سواري دختران
روز پدر3
© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.