۰۹ اسفند ۱۳۹۹
افاضات آقای علم الهدی
آقای رییسی، شما که خوب حرف می زنید، کمی به پدر زن برای سخنرانی هایش مشورت بدهید. والا. آقای علم الهدای معروف مشهد ما ، افاضات فرمودند که زن وشوهر یکدیگر را با اسم کوچک صدا نزنند. این جمله متاسفانه طنز ضد انقلاب نیست. این خوراک ضد انقلاب و ضد اسلام است که از تریبون دینی وبا نام امام جمعه منتشر می شود.همان که دیگران را به این اتهام به تشويش اذهان عمومی متهم می کنند. حضرت آیه الله. چرا سلیقه شخصی تان را بنام دین و خدا و اسلام مظلوم مطرح می کنید؟ عذاب این دین هراسی بسیار سخت است. نکنید. پیامبر برای همسرش شعر می خواند. علی علیه السلام بارها فاطمه را با اسم کوچکش در برابر دیگران فریاد می زد. امام خمینی عروسش را در شعر منتشر شده اش فاطی صدا می کند. با این اظهارات سلیقه ای ته مانده دین مردم را نشانه نروید. برای تحکیم خانواده اتفاقا باید توصیه کرد که زن وشوهر یکدیگر را با اسم کوچک با پسوند جان صدا کنند.

4تماس آقای کروبی
نامه آقای خاتمی3
© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.