۲۵ بهمن ۱۳۹۹
لیست کابینه کاندیداهای ریاست‌جمهوری
این روزها مرتب لیست کابینه کاندیداهای ریاست‌جمهوری منتشر می شود. والا از هر طرف که دیدم جز وحشتم نیفزود ١- به نظرم دست گرمی است که عمدتا از یک مرکز تهیه می شود تا مردم تشویق به شرکت در انتخابات شوند. اونم با این افراد! ٢-میدانم کاندیداها خیلی نقش در این لیست ها ندارند ٣- متوسط سنی وزرا در لیست ها فکر کنم بالای پنجاه است که در این سن جوانی در نظام فعلی آغاز و تا عزراییل خبر ندهد پیر هم نخواهند شد. ۴- این لیست هایی که دیدم برای دوطرفه ساخته اند بیشتر مشارکت را پایین می آورد که شاید هدف همین باشد. ۵- خیلی نگاه کردم ببینم تو این شیر تو شیری عکس من را هم می گذارند که تکذیب کنم، بی معرفتها نگذاشتند.درسته خبری نیست ولی تکذیبیه جهت دیده شدن آماده است. این هم برا لبخند در این دنیای شک وشلوغ مخلص همه تون

4اعتراض دفتر نشر آثار امام خمینی
روز مهندس3
© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.