۲۳ بهمن ۱۳۹۹
اعتراض دفتر نشر آثار امام خمینی
روابط عمومی محترم دفتر نشر آثار امام خمینی اعتراض کرده که چرا اسم امام در قطعنامه ٢٢ بهمن نبوده. چه اصراری هست اسم امام در این قطعنامه بیاید. اگر انقلاب در شرایط فعلی همانست که امام می خواست، این همه نقد و اعتراض که ازسوی بسیاری از اصحاب امام ابراز میشود چرا؟ واگر این اتفاقات آن نیست که امام ومردم در انقلاب خواستار آن بودند، چه بهتر که با اسم امام مرز گذاری شود

4سریال مصری ماورا الطبیعه
لیست کابینه کاندیداهای ریاست‌جمهوری3
© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.