۲۶ آذر ۱۳۹۹
کتاب بچه های صحرا را خواندم.
این سومین جلد از کتابهای واریس دیری است. که همه اش را خوانده ام. در جلد اول خاطراتش از دورانی است که در سومالی مثله جنسی شده است. در جلد دوم مبارزاتش برای نجات بقیه زنان افریقاست که دیری در آن زمان هم مدل شده است و هم نماینده سازمان ملل در مبارزه با ختنه زنان. این جلد پیگیری مثله کردن زنان در اروپاست. گزارش وحشتناکی است.نیم میلیون در خود اروپا چنین تجربه ای را داشته اند. باور کردنش سخت است. اما گزارش میدانی اش اثبات می کند. به نقش رهبران دینی اشاره می کند که باید در این مبارزه پیشگام شوند. این یک سنت محلی است که متاسفانه در خیلی از کشورهای آفریقایی بنام اسلام در حال اجراست. هدف هم عدم لذت جنسی برای زنان است تا به زعم زشت آنان نشانه پاکدامنی باشد.!!!! بچه های صحرا توسط انتشارات مروارید منتشر و محمدعلی مهمان نوازان آن را ترجمه کرده است

4مدار صداوسيما
یلدای انلاین کرونایی.3
© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.