۱۶ بهمن ۱۳۹۱
«اخبار ادیان» به "دین و جهان مجازی " رسید
وضعیت دین در جهان مجازی و مناسبات آن با فناوریهای ارتباطی نو موضوع جدیدترین شماره دوماهنامه اخبار ادیان است.
سی و یکمین شماره اخبار ادیان، این پرسشها را محور مطالب خود قرار داده است که ظهور و گسترش جهان مجازی و فضای وب چه تاثیری بر ادیان گوناگون داشته است؟ ادیان از چه زمانی با اینترنت و فضای وب به عنوان یک رسانه نافذ مواجهه پیدا کردند؟ هریک از ادیان چه رویکردی در قبال این پدیده جدید داشتهاند؟ و بالاخره اینکه فضای وب چه چالشها و موقعیتهایی برای دین و زندگی دینی آفریده است؟
نشریه اطلاع رسانی اخبار ادیان ضمن مرور اخبار و رخدادهای دینی، در این شماره به تاریخچه مواجهه دین و اینترنت، آشنایی با سایت دینی کانجور، مرور فعالیتهای موسسه هارتفورد، دین مجازی در آمریکا، تهدیدها و فرصتهای اینترنت برای دین، موضوع شناسی سایتهای شیعی، زیبایی شناسی سایتهای دینی، معرفی و نقد کتابهای مرتبط پرداخته است.
میزگرد اخبار ادیان با موضوع" دین در عصر رسانه های نو" از دیگر مطالب خواندنی اخبار ادیان است که با حضور دکتر حسام الدین آشنا، دکتر مسعود کوثری، دکتر هادی خانیکی و سید محمد علی ابطحی شکل گرفته و به ابعاد گوناگون رویارویی ادیان با فضای مجازی پرداخته است.
دوماهنامهی اطلاع رسانی اخبار ادیان نشریه موسسه گفتگوی ادیان است که به مدیرمسئولی محمدعلی ابطحی و سردبیری فهیمه موسوی نژاد منتشر میشود.

4سیاست، مصالحه و واقعیتها
مقدمه ای بر دین و دنیای مجازی3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.