۲۱ خرداد ۱۳۹۱
برای دهسالگی مجله چلچراغ
چلچراغ در طول دهساله عمرش در حوزه های مختلف یک مجله تاثیر گزار بوده است. تاثیرات متفاوت و گوناگون. یکی از دلایل تاثیر گزاری اش، پرورش و صادرات نیروهای فراوان به سایر رسانه ها بوده است. شاید در تاریخ مطبوعات، کمتر مجله ای وجود داشته باشد که خبرنگاران و نویسندگانش به این گستردگی توانسته باشند در رسانه های بزرگ و معروف داخلی و خارجی رد پا داشته باشد. همین عقبه ای که چلچراغ برای خودش به وجود آورده است کار بزرگی در حوزه رسانه ای است و بنوعی مجله چلچراغ یک دانشکده کوچک رسانه شده است. تاثیر دیگر چلچراغ بر جامعه جوان کشور، آموزش آرام بودن و جو گیر نشدن است. مجله ای برای نسل جوان کشور که معمولا جوگیر شدن از خصلتهای بارز آن است، وقتی چنان پر آرامش و باهدف آهستگی و پیوستگی پیش میرود که میتواند از همه این پیچ وخم های سیاست و فرهنگ عبور کند، به صورت طبیعی به مخاطبانش نیز یاد میدهد که به جای جوگیری و تب های داغ لحظه ای، به افق دوردست تری هم چشم داشته باشند. این آرامش را بیشتر در حوزه سیاسی میتوان پیگیری کرد. چلچراغ وقتی دهسال پیش کارش را شروع کرد، تنها منفذی بود که جوانان کشور میتوانستند بخش زیادی از وجود خود را درآن ببینند. در آن سالها اگر چه وجود چلچراغ جسارت بزرگی بود اما کار دشواری مثل امروز نبود. در این سال ها به دلیل وجود رسانه های مجازی و فراوانی و سهل الوصول بودن ان و مهمتر، نبودن هیچ محدودیتی در آن رسانه ها انتشار مجله کاغذی وبرای نسل جوان، که بتواند همچنان مخاطب خود را حفظ نماید کاری شبیه معجزه است. این دهسال تلاش را به مدیرمسئول فاضل آن وهمه کسانی که در این مدت به چلچراغ آمدند و رفتند و چراغ این مجله را به این پر فروغی روشن نگه داشتند باید تشکر کرد.

4تاریخ رابطه امام با اصلاح طلبان و اصولگرایان
به من دروغ نگو3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.