۱۰ فروردين ۱۳۹۱
سئوال و جوابهای تلگرافی آخر سال
روزهای آخر سال ۹۰ خبرنگاری از خبرگزاری مهر زنگ زد. تلفنی چند تا سئوال پرسید تا چند تا سئوال و جواب کوتاه و تلگرافی بکند. طبق معمول اول رفت سراغ اصلاح طلبی و پرسید: وضعیت اصلاح طلبان در سال گذشته را چگونه ارزیابی می کنید؟ گفتم: اصلاح طلبی یک واقعیتی درون جامعه ایران است که تحولات گذرا بر آن اثر ندارد اما در سال90 خیلی فرصت بروز نداشت. بلافاصله خبرنگار محترمه رفت سراغ رای دادن آقای خاتمی در انتخابات مجلس. رای دادن پر جنجالی که بخش عمده ای از هواداران آقای خاتمی رادچار ابهام کرده بود. پاسخ دادم: رای آقای خاتمی در افکار عمومی دنیا از نظر برد خبری با کل اخبار مربوط به انتخابات مجلس برابری کرد و این نشان دهنده این موضوع است که این جریان آرام چقدر مخاطب دارد. در پاسخ به این سوال که فکر نمی کنید بازتاب شرکت اقای خاتمی در انتخابات بدلیل اظهارات قبلی اش مبنی بر تحریم و حضور مشروط در انتخابات بوده است؟ اینگونه پاسخ دادم که بالاخره بازتاب فوق العاده ای داشت و مساوی با کل آرا بود. (گرچه معتقد بودم اگر مشاوران آقای خاتمی قبل از انتخابات می بایست فضا را برای رای دادن ایشان که من معتقد بودم در کانتکست وجودی و منظومه فکری وی رای دادن طبیعی بود، آماده میکردند، این شوک وارد نمی شد). خبرنگار از چهره سال ۹۰ پرسید. من همچنانکه افتد و دانی گفتم: احمدی نژاد از زمانی که آمده جنجالی ترین چهره سیاسی سال بوده است که سال گذشته نیز این عنوان را به خود اختصاص داد. در مورد آینده جریان اصلاح طلبی پرسید. گفتم این جریان باید مرز خود را با مخالفان نظام مشخص کند حتی اگر سران اصلاحات در صحنه نباشند. طبیعی بود که منظورم از مخالفان کسانی بودند که در فکرتغییر و براندازی نظام هستند. باورم این است که براندازان مسیر متفاوتی با اصلاح طلبان درون حکومتی دارند و به همین دلیل در پاسخ اضافه کردم: اصلاح طلبی جریان توانمندی است که اندیشه و تفکر آن در جامعه نفوذ دارد هرچند که نماینده ای در مجلس نداشته باشد. وقتی خبرنگار پرسید مهمترین اتفاق سال ۹۰ چیست، شاید به دلیل اعتیاد به اینترنت، پاسخ متفاوتی دادم و قطع اینترنت را مهمترین رخداد سیاسی سال 90 دانستم و گفتم: قطع و کم و زیاد شدن سرعت اینترنت در ایران اتفاق نادری در جهان بود که امسال زیاد شاهد آن بودیم. و اضافه کردم باتوجه به اینکه شغل های مجازی در ایران افزایش یافته است بازی با اینترنت و قطع و وصل کردن آن یک اتفاق نادر است که فقط در کشور ما روی می دهد.

4مشارکت مردها در خانه تکانی و زنها در جیب تکانی
دید و بازدید های سیاستمداران3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.