۲۵ تير ۱۳۹۰
چرا انتظار گوهر گرانبهائی است

 

فلسفه انتظاررا میتوان در این خلاصه کرد که نگاه به آینده، نگاه زیبا و پراز محبت وصلح و عدل وداد باید باشد.اینکه بشریت سمت و سوی خود را با انتظار کسی که وقت ظهورش جامعه بشریت را بر علیه ستم میشوراند و با کمک یارانش انسان را محور قرار میدهد و کاخ های بیدادگری و دیکتاتوری را فرو میریزد تنظیم کند مهمترین مشوق بشریت برای انسان بودن است.طبعا چنین انسان منتظری نمیتواند در غیبت کسی که انتظارش را میکشد بر خلاف منش و روش او رفتار کند. و اگر رفتاری بر خلاف خواست واراده و تلاشی که او میخواهد انجام دهد، بنماید نمیتواند جزء منتظران امام زمان باشد. بر اساس این فلسفه زمان ظهور مهم نیست. دیدن و یا ندیدن آن حضرت اهمیت ندارد. دکانداری بنام او ریا و فریب است. بر اساس این نگاه به فلسفه انتظار، تنها کسانی هوادار و یاور امام زمان تلقی میشوند که بیشتر با ستم و ظلم مبارزه کنند. بیشتر به بسط عدالت و برابری کمک کنند. مرز خود را با ستمگران تبیین نمایند و طوری رفتار نمایند که اگر حضرت هر وفت ظهور کند و بخواهد عدالت را جایگزین ستم کند، آنان با زندگی خود نشان داده باشند که به صورت طبیعی در آن اردوگاه آماده جانفشانی برای بسط عدالت هستند. این مترقی ترین نگاهی است که هر دینی میتواند به بشریت عرضه کند. بنا به آموخته های دینی در آخر الزمان مهمترین اتفاقی که میفتد این است که دیکتاتورها و ستم پیشه ها به پایان میرسند و مردم که مورد استضعاف قرار گرفته بودند امام و وارث زمین میشوند.  روند حرکت ضد دیکتاتوری در جهان بهترین نوید است که نشان میدهد ظهور نزدیک است و نه ظهور شعیب ابن صالح و دیگران و تطبیق آنها بر افراد مختلف. انتظار با این معنا که آینده بشریت را به محو ستم فرا میخواند،گوهر گرانبهائی است که سرمایه همه ادیان هستند و هر چه گوهری گرانبها تر باشد، اجناس تقلبی بنام آن گوهر فراوانتر یافت میشود. تولد امام زمان و منجی بشریت مبارک باشد

 

4دین ستیزی دولت تاجیکستان عامل رشد افراطی گری در منطقه است
دوست دارم رمان نویس شوم3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.