۰۴ خرداد ۱۳۹۰
مقدسات را به نفع و علیه مدیران خرج نکنیم

 

حوادث اخیردر حول وحوش رئیس جمهور و نام گرفتن اطرافیان آقای احمدی نژاد به عنوان جریان انحرافی، یک اتفاق مثبت را درپی داشت و آن اینکه : بسیاری از کسانی که در طول این سالها پوشش تقدس برای ایشان و اطرافیانش درست میکردند، سریعتر از دیگران تلاش گسترده ای را آغاز کردند تا ذهنیتی که از طرف خودشان در مورد دولت و رئیس و بعضی افراد آن در ادهان عمومی به وجود آورده بودند را کم رنگ کنند. این را باید به فال نیک گرفت. قبلا صحبت از این بود که تک تک آرا باعنایت وهدایت حضرت مهدی برای رئیس جمهور شکل گرفته. دل آن حضرت با این انتخاب شاد شده. و جملات فراوانی در این سیاق ارائه شد که نه زمان طرح آنها اکنون است و نه انگیزه من از نوشتن این متن طرح آنها است. همچنانکه وقتی انتخابات مجلس هفتم برگزار شد، گفته شد که لیست نمایندگان آن که در انتخابات مجلس هشتم کلی از آنان توسط همین سورای نگهبان رد صلاحیت شدند، به حضرت حجت عرضه شده است و ایشان امضا کرده اند. نکته مهمی که این حوادث شاید وتنها شاید در پی داشته باشد این است که برای تعریف و تمجید و یا تخریب و انتقاد از چهره و یا جریان سیاسی  که به هر دلیل دوستش داریم و یا از آن نفرت داریم، از دین ومقدسات دینی مصرف نکنیم. اعتقادات دینی یک جریان ماندگار در دل و جان متدینان است که اگر این دریای عمیق به عشق و یا نفرت از افرادی در سطح مسئول اجرانی کشورگره بخورد، بیش از آن که آنان مقدس و یا منفور شوند،  دین خدا در معرض اسیب نو ایمان اورندگان و جوانان میشود. پس به خاطر قداست خدا، قداست حضرت حجت وامان و دین الهی هم که شده، دیگر برای کوبیدن و یا بالابردن افراد عادی از مقدسات سرمایه گزاری نکنیم. این همه شکست و آسیب دیده شدن مقدسات به پای افراد کافی است که این اتفاقات را تجربه بدانیم و مقدسات را به پای مدیران اجرائی و یا علیه آنان مصرف نکنیم.

4اصلاحات مستمر پروسه مورد نیاز
بالاترین، بالاترین واقعیت ها نیست3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.