۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۰
خودمان باشیم

 

انسانها بیشتر از آن که  در برابر مرگ مفاومت کنند در بربر زندگی مقاومت میکنند. زنده بودن بزرگنرین ترسی است که انسانها دارند. بزرگترین ترس ما پذیرفتن خطر زنده بودن است.زندگی کردن و بیان آن چه حقیقتا هستیم. ما آموخته ایم که زندگی مان را در جهت ارضای خواسته های دیگران بگذرانیم.آموخته ایم طبق دیدگاه های دیگران زندگی کنیم، از ترس اینکه پذیرفته نشویم و از نظر دیگران به اندازه کافی خوب نباشیم. ما برای زندگی تصویری خلق میکنیم از کسی که باید باشیم تا همه ما را بپذیرند.این تصویر، اصلا تصویر کامل ما نیست.

دون میگوئیل روئیز در کتاب چهر میثاق

 

4کتاب و مزه متفاوتش
اصلاحات مستمر پروسه مورد نیاز3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.