۳۱ فروردين ۱۳۹۰
حاکمیت دوگانه و دولت اصولگرا

 

 

یکی از اتهامات همیشگی دولت اصلاحات حاکمیت دوگانه بود. می گفتند از داخل ایران و از درون حکومت به دنیا پالس داده میشود که مواضع رهبری و رئیس جمهور و دولت متفاوت است و این را بزرگترین حفره برای رخنه دشمنان وعامل طمع آنان معرفی میکردند. این در حالی بود که جدای از مواضع عده ای افراطی که خود را منتسب به اصلاحات میکردند، حداقل در مواضع علنی آقای خاتمی هیچگاه چنین اتفاقی صورت نگرفته بود که نشان دهد رویاروی رهبری، تصمیم و نظر مغایری دارد. حوادث اخیر سیاسی کشور که سخنان رهبری به مولوی و ارشادی تقسیم شد و رسما اعلام شد که رئیس جمهور میتوانست نظر رهبری را نادیده بگیرد و در ماجرای تغییر وزیر اطلاعات و پذیرش استعفای وزیر توسط رئیس جمهور ومخالفت رهبری، مفاومت علنی ورسمی صورت گرفت و علیرغم اطلاع از نظر رهبری آن را توطئه سازمان یافته علیه دولت اعلام کردند، بیش از هر زمانی اعلام حاکمیت دوگانه است. آن هم از سوی دولتی که با شعار حمایت رهبری به قدرت رسیده است و کشور هزینه های فراوانی برای آمدن این دولت پرداخت کرده است. آیا اعلام این حاکمیت دوگانه که نقل تحلیل ها و تفسیر های خبرگزاری ها و رسانه های جهانی شده است غیرت کسانی که آن قدر در دولت اصلاحات برآن میدمیدند را تحریک خواهد کرد؟

4انتخابات آمریکا و حوادث کشورهای عربی
پرنس ایله3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.