۲۴ فروردين ۱۳۹۰
زبان فارسی را نباید قربانی برند های خارجی کرد

 

در سالهای اخیر به سرعت برندهای مختلف جهانی در حوزه پوشاک و خورد و خوراک و تکنولوژی در کشور مجوز گرفته اند و  در ایران نمایندگی ایجاد کرده اند. این کار که خریدار ایرانی بدون واسطه بتواند اجناس خارجی مارک دار مورد نیازش را به صورت مستقیم از نمایندگی های خارجی بخرد به اعتقاد من کاری پسندیده است که اگر چه با شعارهای ضد غربی دولت منافات دارد ولی به نفع مردم است. اما یک نکته فرهنگی در این میان مورد غفلت قرار گرفته است که بسیاری از این فروشگاه ها که نمایندگی برند ها را دارند، آرم و تابلو را تنها با حروف انگلیسی و آرم همان شرکت ها عرضه میکنند. این اپیدمی به بسیاری از فروشگاه های عادی در خیابانها هم سرایت کرده است که تنها یا تابلوهائی با حروف لاتین مشتری را فرا میخوانند.این کار اهانتی اشکاربه فرهنگ و زبان فارسی است. ما به عنوان ایرانی مجاز نیستیم اجازه دهیم فرهنگ و زبانمان به این راحتی نادیده گرفته شود. این نشانه بی سیاستی در امر فرهنگ در نظام سیاسی است و البته با شعارهای پر طمطراق بیگانه ستیزی دولت هم تناقض جدی دارد. تناقضی که در بسیاری از مسائل فرهنگی و سیاسی  دیگر هم میتوان رد پای آن را جستجو کرد.

 

 

4کازانتازاکیس و شریعتی
انتخابات آمریکا و حوادث کشورهای عربی3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.