۰۷ مهر ۱۳۸۹
نیاز به اندیشه هائی از جنس شهید هاشمی نژاد

 

 

هفتم مهر 1360، 29 سال پیش حضرت سید عبدالکریم هاشمی نژاد  به شهادت رسید. برای جامعه جوان ما طبیعی است که با گذر زمان، از این شخصیت و یا شخصیت های مشابه کمتر اطلاع داشته باشند. اما چون ایشان نه تنها دائی من بود، بلکه اساس اندیشه انقلابی و فکری ام  را از کودکی مدیون آن بزرگوار بوده ام، وظیفه اخلاقی است که در این سالگرد، به چند نکته اشاره کنم که تاریخ همیشه چراغ راه آینده است. آن شهید بزرگوار دارای چند خصلت مهم و کم نظیر بود.1- در دوران خفقان رژیم گذشته، مقابله و مبارزه کلامی با آنان را هیچوقت فراموش نکرد. سختی های فراوانی کشید، زندان و در به دری و آوارگی خودش و خانواده اش همیشه زبانزد انقلابیون بود.2- اهل زمانه خود بود. بیش از 50 سال پیش که نوآوری ها به خصوص در حوزه ادبیات راهی به حوزه های علمیه نداشت، مباحث مورد نیاز دینی را به شیوه گفتگوی شبه داستان بلند در کتاب مناظره دکتر و پیر به رشته تحریر در آورد. این کتاب هم به خاطر شکل نگارش وهم به خاطر محتوا و هم به دلیل ممنوع الانتشار اعلام شدنش از سوی رژیم شاه، به عنوان یکی از معروفترین کتاب های تاریخ آن سالها ثبت شد.3- توانائی او در سخنوری، با شیوه آتشین و مسلسلی که حرف می زد، و ارائه سخنان علمی، مستند و مورد نیاز به تناسب معیارهای آن دوران باعث روشنگری نسلی می شد که میرفت در منجلاب پر فساد آن دوران غرق شود. آقای هاشمی نژاد آن دوره یکی از چند سخنران سرشناس معروف کشور شناخته می شد که نسل جوان مذهبی به خوبی میتوانست با او وسخنانش ارتباط فکری و نه تنها احساسی برقرار کند.4- مقابله با جریانات متحجر مذهبی و داشتن حساسیت فراوان در قبال آنان در قبل از انقلاب اسلامی نیازی بود که حتما نسل امروز بدون مراجعه به تاریخ نمیتواند اهمیت آن را درک کنند. هجوم بیسابقه دین داری سنگواره و متحجر با حمایت رژیم گذشته، بهترین راه دور شدن نسل نو آن روزها از دین بود. آن چه روحانیونی مثل هاشمی نژاد را که در کل انان را با شاغول طرفداران امام خمینی، از دیگرروحانیون جدا میکرد، همین رویاروئی با اندیشه های متحجر دینی ان دوران بود. مبارزه با موج سکولاریسم دیکتاتور مابانه آن روزها که هر اندیشه دینی را مطرود میدانستند از یکسو و جریاناتی که با تابلوی انجمن حجتیه و شعار مبارزه با بهائیت و یا فرق دیگر به جای مبارزه با شاه در عرصه فرهنگی خودنمائی میکردند، از سوی دیگر، رسالتی بود که روحانیون طرفدار امام آن را وظیفه خود میدانستند. هاشمی نژاد یکی از پر فروغترین این ستاره ها بود. 5- شناختن به وقت جریانات انحرافی بعد انقلاب و هشدار دادن به موقع وی نسبت به خطرات فکری نقطه تمایز او بود. او جزء اولین کسانی بود که در فضای پر خشونت و ترسناک سالهای اولیه انقلاب به خطرات جریان مجاهدین خلق توجه داد.  آنان را از لحاظ مبانی اندیشه خطرناک می شناخت و میدانست خشونت و رویاروئی با انقلاب آرام ومهربان امام خمینی جزئی از تفکرشان هست. آن قدر در این راه مقاومت کرد تا اینکه خودش جزء شهدای ترور شد و در هفتم مهرماه 1360 در مشهد در ورودی حزب جمهوری اسلامی به پیشگاه خدا عروج کرد.  سلام علیه یوم ولد و یوم استشهد و یوم یقوم الحساب.      

 

4 کتاب دا
اسرار مشهدی ها3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.