۲۷ شهريور ۱۳۸۹
سنگ رضا شاهی

 

 

شریف امامی دو دوره نخست وزیر محمد رضا شاه بوده . کتاب خاطراتش را یکی دو ماه قبل میخواندم. در ماجرای 17 شهریور خونین هم نخست وزیر بود. خیلی تحت تاثیر رضا شاه به نظر میرسد و از جلف بازیهای اقتصادی  محمد رضا شاه خیلی راضی به نظر نمی رسد. وی ابتدای کارش را در راه آهن ایران کار میکرده. یکبار سیلی در مسیر راه آهن  باعث شده که قسمتی از جاده قطع شود و یک واگن به دره بیفتد. فکر کنم نوشته یک هفته ای باید درستش میکردند، چون رضا شاه از آن مسیر سفر داشت. درستش کردند و رضا شاه برای بازدید آمد و در کنار پل پیاده شد.. شربف امامی مینویسد: یک رئیس قسمت خط داشتیم که سوئیسی بود، به نام نومن (Numan). او آمد آنجا توضیح بدهد، فارسی بلد نبود. مهندس وکیلی معاونش بود و مترجمش هم بود. در عین حال نومن توضیح داد که اینجا سیل آمده است و این تپه شنی را شسته است و زیر پل را پر کرده و قطار دچار حادثه شده است و افتاده. این توضیحات را که داد شاه دولا شد. یک سنگ برداشت که نشان بدهند یک نقطه دوری را در بالا تپه که از آنجا یک نهر درست بکنند که آب باران را هدایت بکند. یک دفعه وکیلی خیال کرد سنگ را برداشته اند به او بزنند. فرار کرد و در رفت.شاه تعجب کرد که این چرا این کار را کرد. نومن هم مانده بود، تا اینکه [کس] دیگری آمد آنجا بقیه توضیحات را داد. این قسمتش وبلاگی و با مزه بود، نقلش کردم. ولی کل خاطرات  شریف امامی  برای آنها که تاریخ ایران را دنبال میکنند ،به دلیل طولانی بودن مسئولیت های مختلفش دارای نکات فراوانی است. .این کتاب جزء تاریخ شفاهی ایران با ویراستاری حبیب لاجوردی است و نشر صفحه سفید چاپش کرده است

 

4رسانه جدید ویدئوی خانگی و مهران مدیری و رابطه هنر و سیاست
مجله اخبار ادیان منتشر شد3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.