۱۰ مرداد ۱۳۸۹
محمد نوری ایران بود

 

 

چند روزی که خبر مریضی و پس از آن خبر رفتن محمد نوری در ابران سابه تلخش را انداخته بود، یک دلواپسی دردناکی در دل هر کس ایران را دوست داشت موج می زد. دلائل گوناگونی داشت. مهمترینش ایران خواهی او بود. ایران را فراتر از همه اتفاقات سیاسی و اجتماعی می دانست. او میدانست که ما برای آنکه ایران گوهری تابان شود ، خون دل ها خورده ایم. یادآوری این خون دل  خوردن ها در طول تاریخ برای مردم پر افتخار ایران بازگشت به هویت ایرانی مان بود. ایرانی نمی تواند تاریخ چند هزار ساله اش را فراموش کند. مهمترین عامل وحدت همه کسانی که ایرانی هستند، عشق به وطن است. ایران با همه فراز و نشیب هایش دارای تاریخ است و فرهنگ پرغنای ایرانی نمی تواند اولویت هیچ ایرانی ای نباشد. به حق مردم ایران ستم ها شده است، لشگریان غداری به این مرز و بوم حمله کرده اند که آخرینش تجاوز حکومت دیکتاتور صدام حسین بود. 8 سال مردم ایران از ذره ذره خاک ایران دفاع کردند. ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کرده ایم... بعد و قبل آن هم ایرانی ها برای پر افتخار ماندن نام ایران خیلی خون دل خوردند و خطر کردند. محمد نوری همه این خون دل خوردنها و خطر کردن ها را با صدای پر طنینش برای همیشه تاریخ زنده نگه داشت. این یکی از دلائلی است که محمد نوری را در دل هر کس ایران را دوست دارد، جا داده است. آن هم که به ایران و ایرانی عشق نمی ورزد، حتما محمد نوری را هم نمیشناسد و یا دوستش ندارد و چه افتخاری بزرگتر از این برای محمد نوری. رنج دورانی که زنده یاد نادرایراهیمی در شعرش و محمد نوری در صدای گرمش از آن یاد میکنندهمه برای این بوده است که ایران خانه ی خوبان شود. دلیل دیگر عمق فاجعه از دست دادن محمد نوری این است که او رنج دوران ایرانی را با صدای گرمش و با موسیقی لطیفش به درون دلها برد. موسیقی معجزه ای است که میواند پیوند عمیق بیرون و درون انسان را تحکیم بخشد. بیشتر مردم ایران در طول چند دهه با شعر وموسیقی و صدای نوری جوانی کرده اند، لذت برده اند، احساسات شان را دیده اند. ایرانشان را دوست داشته اند، خطرها کرده اند و رنج ها برده اند، چشمان مریم را باز کرده اندو در یک کلمه با صدایش زندگی کرده اند. به همین دلبل واقعا روز مرگ محمد نوری یک روز عزای عمومی برای ایران دوستان است. گرچه برای ماندگارانی مثل نوری، تاصدایش هست و تا ایران هست، مرگ معنا ندارد. روحش شاد و دل مردم همیشه ایران بدرقه راهش. ما برای خواندن این قصه ی عشق به خاک ما، برای جاودانه ماندن این عشق پاک ، رنج دوران برده ایم ، خون دل ها خورده ایم   

 

4آقا نلسون تولدت مبارک
ماه رمضان و آغوش باز پر محبت خدا3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.