۱۹ اسفند ۱۳۸۷
مرگ بر سیب زمینی

 

امروز سری زده بودم به دفتر آقای خاتمی. دوستان همراه آقای خاتمی در سفر اخیر استانی  را دیدم. حواشی مهمی از دیدارهای آقای خاتمی نقل می‌کردند. شنیده ام از کانال‌های غیررسمی واقعیت این سفرها را به دولت‌مردان رسمی رسانده اند.بعضی هاشان هم گفته اند که این از هر نظر سنجی مهمتر است. چیزی پرشکوه‌تر از دوم خرداد در حال شکل‌گیری است. آغاز سفرهای آقای خاتمی آن اتفاقی شد که می‌بایست صورت بگیرد. یک حادثه‌ای که می‌تواند به همه نشان دهد که خاتمی، دارای جایگاهی است که امکان واگذاری آن به دیگری وجود ندارد. کاش در بیرون و درون جبهه‌ی اصلاحات پیام این سفر زودتر درک شود تا مردم در این برهه‌ی تاریخی ناامید نشوند. عکسهای این سفر را اینجا ببینید. از اتفاقات جالب حاشیه‌ای سفر هم بحث سیب زمینی بود. در یکی از این شهرها مردم شعار می‌داده‌اند مرگ بر سیب زمینی. اطرافیان نمی‌دانستند معنای این شعار چیست. پیغام داده بودند قبل از سفر شما در این‌جا بین مردم سیب زمینی مجانی توزیع کرده بودند. سیب زمینی تبلیغاتی! مردم این کارها را اهانت به خودشان تلقی می‌کنند. کسانی هم که معتقدند روستائیان به خاطر تقسیم پول به رییس جمهورفعلی رأی خواهند داد همین اشتباه را می‌کنند. مردم روستاها آدم های باهوشی هستند. آن‌ها هم این کارها را اهانت می‌دانند. از مردم شیراز و یاسوج و نورآباد و بوشهر به خاطر این دل‌گرمی که به مردم ایران دادند باید تشکر کرد. رسالت تاریخی بزرگی را انجام داده‌اند.

 

4سفر سمبلیک هاشمی رفسنجانی به عراق
درباره آمدن آقای مهندس موسوی3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.