۱۳ شهريور ۱۳۸۷
حقوق غیرشیعیان

 

همه‌ی آنها که ایرانی هستند، بی‌توجه به دین و گرایش‌شان حق دارند از حقوق و خدمات شهروندی ایرانی استفاده کنند. همچنانکه حکومت حق دارد از آنان مالیات بگیرد و آنها را به سربازی ببرد و از سایر حقوق دولتی بهره‌برداری کند که انصافاً در این موارد نه گزینشی هست و نه تردیدی و تا آخرین ریال حقوق دولت را از همه مردم استیفا می‌کنند. احترام به مقدسات و معابد آنان هم جزء حقوق شهروندی آنان است. در سالهای اخیر متدینان به سایر ادیان و مذاهب خیلی رنجیده خاطر هستند. به خیلی از حقوق شهروندی آنان تعرض شده است، در حوزه‌های دینی، تخریب و حمله به بعضی از مساجد اهل سنت که تازگی اسباب نگرانی رهبران آنان را فراهم کرده و یا تخریب مراکز عبادی صوفیه و یا فشار بر روی غیرشیعیان به مناسبتهای مختلف، سیاستی است که از پایگاه مذهبی بودن دولت، علیه آنها مرتباً تشدید می‌شود. بر خلاف نظر سیاستگذاران این رفتارها به تقویت و توسعه‌ی شیعه منجر نمی‌شود. زیرا از یکسو اینها به عنوان شهروندان ایرانی حق دارند حقوق خود را مطالبه کنند و اگر نتوانستند آن را استیفا نمایند حتماً حتی اگر به ظاهر قدرت ابراز نداشته باشند – در درون نسبت به تشیع و یا این تصمیمات ناراضی و مخالف جدی باقی خواهند ماند و از سوی دیگر گروههای مذهبی اقلیت در ایران در خیلی از جاهای دنیا اکثریت هستند و آنها هم با مقابله به مثل‌هایی که می‌کنند نهاد و کیان تشیع را هدف قرار می‌دهند و معلوم نیست این مسابقه به نفع شیعه باشد. کاش مسئولان بفهمند که بهترین راه تقویت تشیع، توجه به حقوق غیرشیعیان است گرچه گمان نمی‌رود این دیدگاه‌ها خیلی خریداری در قبیله قدرت داشته باشد.

 

4عیسی در خانه ی بدکاره
آغوش همیشه باز خدا3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.