۲۸ مرداد ۱۳۸۷
افکار عمومی کیلو چند؟

 

در بیشتر جاهای دنیا تلاش اصلی حکومت ها بر حمایت افکارعمومی و توجیه مردم شکل می گیرد و بقای حکومت در گرو داشتن پشتوانه ی افکار عمومی است. به همین دلیل اگر در افکار عمومی در مورد اعضای حکومت مسئله ای به وجود آید حتما سعی می کنند به هر شکل ممکن و با توضیحات مورد قبول جامعه، نگرانی مردم را رفع کنند و اگر هم امکان رفع نگرانی مردم وجود نداشته باشد، وزیر و یا مسئول مربوطه به صورت طبیعی و یا با تدبیر مسئولان بالاتر سقوط می کند تا پشتوانه ی افکار عمومی را از دست ندهند. در این مدت در سطوح حکومتی چندین مسئله در اذهان مردم نشسته است و مسئولان با بی توجهی کامل از کنار آن گذشته اند. آخرین آن ماجرای مدرک وزیر کشور است. قبل از آن هم ماجراهایی سئوالات جدی در افکار عمومی به وجود آورد که بی پاسخ ماند. این بی توجهی به افکار عمومی میتواند نشانه ی آن باشد که به جای رابطه ی منطقی افکار عمومی و بقای قدرت، رابطه ای بین پول نفت و بقای قدرت هست که به افکار عمومی چنین بی توجهی می شود.

4کامنتدونی ام فعال شد
اصولگرایان واحمدی نژاد و انتخابات3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.