۳۱ فروردين ۱۳۸۷
آقای پورمحمدی و دانش جعفری صدقه رفع بلا می کند

 

دیشب داشتم وبگردی می کردم. مطالب مربوط به خودم را سرچ کرده بودم. دیدم که یکی پارسال به عنوان دروغ سیزده نوشته بود که من در یک تصادف شدید مجروح شده ام. در کنار همین خبر دیدم که آقای پورمحمدی وزیر کشور، غزل خداحافظی خوانده و برای آقای دانش جعفری جانشین معرفی شده. هر دوی اینها را آقای الهام دروغ سیزده نامیده بود. تغییر وزرا و حرفهای سخنگوی دولت به ما چه. ولی از اینکه دروغ های سیزده امکان عملی شدن دارد، خیلی نگران شدم. می گویند، صدقه رفع بلا می کند. من برای اینکه دروغ سیزده وبلاگی 2 سال پیش عملی نشود و تصادف نکنم، صدقه دادم. حالا آقای پورمحمدی و دانش جعفری هم صدقه بدهند، شاید زودتر رفع بلا شود.

 

4معجزه ی پول عرب ها و گوگل
دختر 7 شوهره و اداره ی دنیا3
© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.