۳۱ خرداد ۱۳۸۷
مدوّنه

یکی از تلویزیونهای عربی گزارش مستندی از وبلاگهای عربی می داد. جوانهای عرب در وبلاگ نویسی خیلی فعال شده اند. اسم آن را هم «مدوّنه» گذاشته اند. ظاهراً وبلاگ ها جای حرف دل است و حرف دل وبلاگی مربوط به جاهایی است که ممنوع تلقی می شود. در این گزارش آمده است که بیشترین حجم وبلاگ نویسی جوانان عرب مربوط به مساله فلسطین و علیه آمریکاست. این بستر اصلی تفکر جوانان عرب است. همکاری و همراهی دولتهای عرب با آمریکا و سخت گیری در مورد مساله فلسطین، این دو حوزه را ممنوعه کرده و به همین دلیل وبلاگنویسی عربی با مساله فلسطین پیونده خورده است. ضمن آنکه اساساً مساله فلسطین برای دو سه نسل فعلی مساله اول دنیای عربی است. در وبلاگ نویسی ایرانی اما، مساله فلسطین، جای فراوانی ندارد. حتی نقدهایی هم در حمایت از فلسطین وجود دارد. دلایل و ریشه های آن را باید در خیلی چیزها جستجو کرد. یکی هم به این دلیل که مساله فلسطین تنها یک مساله حکومتی است.

4دنیای در حال فروپاشی
قتلهای زنجیره‌ای و اصولگرایان افراطی3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.