۳۰ فروردين ۱۳۸۷
معجزه ی پول عرب ها و گوگل

 

 در خیلی از دوران ها در گذشته و حال دولت امارات تلاش فراوانی برای مطرح کردن سیاسی مسئله ی جزایر ایرانی خلیج فارس می کرد. در یک برهه ای رسم شده بود هر رئیس دولتی که نیاز مالی داشت، سری به امارات می زد و اظهار نظری در مورد اماراتی بودن جزایر می کرد و سبیلش چرب می شد و بر می گشت. یکبار یکی از مسئولان اماراتی برایم از قول حسنی مبارک، رئیس جمهور مصرکه مرتب برای اظهار نظر دوباره در مورد جزایر به منطقه سفر میکرد نقل می نمود که مبارک گفته بود با پولی که شما به طور مستقیم و غیر مستقیم خرج جزایر کردید، میتوانستید چندین جزیره ی بزرگتر از این جزایر بسازید. واقعا هم همین طور بود. بیشتر هم به دلیل روابط سیاسی ایران و منطقه است. پولی که کشورهای عربی به طور غیر رسمی و مخفیانه در مواقعی که می خواهند از ایران حال گیری کنند خرج می کنند خیلی سرسام آور است. چنانچه قطعا در جنگ ایران و عراق پول کشورهای خلیج فارس از خود عراق بیشتر مورد استفاده ی صدام قرار گرفت. اخیرا وقتی سایت های ایرانی در یک حرکت خودجوش و سراسری در مورد تغییر نام خلیج همیشه فارس به خلیج عربی در گوگل اعتراض کردند، دوباره یاد همان پول ها و مخارجی افتادم که در مورد جزایر و یا در جنگ عراق وایران توسط کشورهای عربی خلیج فارس می شد. وقتی آن پول ها روسای کشورهای بزرگ را قلقلک می داد حتما برای مدیران گوگل هم معجزه می کند که نام رسمی و غیر قابل انکار مستند و تاریخی خلیج فارس را تغییر داده اند. اکنون بر و بچه های دنیای مجازی تصمیم گرفته اند که به گوگل اعتراض کنند و امضا جمع نمایند. برای نشان دادن حساسیت ایرانی همه باید به این حرکت بپیوندیم. اینجا فرم امضا هست. در خیلی وقت ها مردم کاری میتوانند بکنند که پول نمی تواند آن قدر موثر باشد.  

4پس چرا وزیر اطلاعات تغییر نمی کند؟
آقای پورمحمدی و دانش جعفری صدقه رفع بلا می کند3
© Copyright 2003-2022, Webneveshteha.com. All rights reserved.