۱۶ فروردين ۱۳۸۷
نام گذاری سال ها از سوی رهبری

 

 

هر ساله در ابتدای سال رهبر انقلاب نامی برای آن سال انتخاب می کنند. معنای این انتخاب از سوی بالاترین مسئول کشور این است که همه ی دستگاه ها که این قدر از تبعیت از رهبری دم می زنند، آن را مبنا قرار دهند و همت کنند که آن هدف عملی شود و در پایان سال آمار موفقیت و یا عدم موفقیت را با ذکر دلایل بگویند. پارسال اتحاد ملی و انسجام اسلامی نام داشت. دستگاه های کشور در این رابطه اهتمام نکردند. اتحاد ملی در بسیاری از موارد و به خصوص در انتخابات توسط بعضی از دستگاه های کشور مورد خدشه ی جدی قرار گرفت. انسجام اسلامی در دنیا هم شکل نگرفت. دستگاه های سیاسی و دیپلماسی  که در عرصه ی بین المللی دستی داشتند هم موفق نبودند. عراق و لبنان نمونه های آن هستند. اگر واقعا سیستم اداره ی کشور سخنان رهبری را محور کار خود می دانند باید در عمل اثبات کنند. در سال گذشته هزاران تراکت در مورد اتحاد ملی و انسجام اسلامی منتشر شد و هزاران بار این شعار از رسانه ها تکرار شد.کاش در پایان سال آماری در مورد میزان موفقیت و یا عدم آن را مسئولان می دادند.  امسال هم شهرداری در همین چند روزه هزاران تراکت را در مورد نو آوری و شکوفائی منتشرکرده است. این شعار خوشبختانه میتواند با آمار و ارقام موفقیت و یا عدم موفقیتش معلوم شود. دستگاه های کشور باید از هم اکنون تلاش کنند که پایان سال مشخص کنند که واقعا کشور در مورد نوآوری و شکوفائی چقدر موفق بوده است. گرچه گمان نمی کنم چنین شود.

4آدم های اشتباهی
انتشار مجله اخبار ادیان3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.