۱۵ فروردين ۱۳۸۷
آدم های اشتباهی

 

 

در ایام نوروز مهران مدیری مرد موفق طنز تلویزیونی ایران سریالی را کارگردانی کرد که درآن آدم خوب و ساده ای به صورت تصادفی در نقشهای مختلف قرار می گرفت و بلافاصله جوگیر می شد و کلی کارها می کرد که نمی دانست چرا چنین می کند. وقتی او را به عنوان مرد هزارچهره گرفتند و در دادگاه محاکمه کردند در دفاع از خود می گفت من اشتباهی هستم. خیلی تعبیر دقیق و عمیقی بود.آدم های زیادی اشتباه می کنند ولی آدمهای کمی اشتباهی هستند. مشکل جدی، اشتباهات آدم های مهم نیست. مشکل اصلی اشتباه بودن آدم ها است. خیلی از آدم های اشتباه ، بدذات و بدجنس نیستند. حتی در سطوح تاثیرگذار داخل سیستم، خیلی از آدم های اشتباه قصد بدی ندارند. نیتشان خیر است. گمان می برند که حافظ اسلام و دین و کشور و مطیع خدا و پیامبر و رهبری هستند اما مهمترین دلیل اشتباه بودنشان این است که بی توجه به حق مردم ، جوگیر می شوند و برداشت های خودشان را به جای دین بر مردم تحمیل می کنند. در مسائل اجتماعی که پای حق و زندگی مردم در کار است نتیجه ی عمل مهم است نه نیت. البته آدم های اشتباهی مهمتری هم هستند که هم مردم می فهمند آنها اشتباهی هستند و هم خودشان می دانند که هزینه ی اشتباهی بودن آنها توسط مردم باید پرداخت شود.

4دید و بازدید عید و دروغ سیزده
نام گذاری سال ها از سوی رهبری3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.