۱۵ آبان ۱۳۸۶
آمادگی افکار عمومی جهان برای جنگ با ایران

 

وقتی شیپورهای جنگ برای زدن عراق دمیده می شد، فضای افکار عمومی جهان با آن جنگ مخالف بود. همه ی خیابانهای کشورهای عربی و کشورهای مسلمان نشین شرقی تظاهرات بر علیه جنگ و در بعضی کشورها به نفع صدام حسین بود. سازمانهای غیردولتی و روشن فکران دنیا و به خصوص کشورهای غربی همه بر علیه جنگ فعال بودند. کشورهای عربی با زدن عراق مخالف بودند و حتی در اروپا، فرانسه عضو فعال ضد جنگ بود. الان متأسفانه در فضای خطرناک جنگی علیه ایران اصلی ترین مشکل آمریکا، در قانع کردن افکار عمومی حل شده است. ماه هاست که آمریکائی ها مسئول آماده سازی افکار عمومی جهان هستند و اضافه بر مسئله ی هسته ای، بهانه هایی مثل هولوکاست و محو اسرائیل و دخالت ایران و کشتار آمریکائی ها در عراق و مسائل لبنان و مسائل شیعه و سنی در جهان اسلام و به خصوص عراق، و مباحث حقوق بشری، هرکدام بخشی از افکار عمومی جهان را آماده جنگ بر علیه ایران کرده است. این آماده سازی روانی و زمینه سازی افکار عمومی از همه ی امکانات نظامی برای ایران خطرناکتر است. متأسفانه از داخل کشور نه تنها هیچ تلاشی برای تغییر افکار عمومی جهان نمی شود، بلکه سخنانی گفته می شود که جنگ افروزان دستاویز بهتری برای ساخت افکار عمومی به نفع جنگ سامان دهند. بی شک در سایه ی این آمادگی افکار عمومی جهان، ایران در وضعیت بسیار حساس و خطرناکی قرار گرفته است. رسالت فوری و سنگینی در شرایط بحرانی و فوق العاده ی فعلی بر عهده ی همه ی نیروهای وفادار به ایران قرار دارد. اگر خدای ناکرده جنگی بر علیه ایران آغاز شود، حمایت دنیا از جنگ افروزان، دردناک تر و مشکل آفرین تر از خود جنگ خواهد بود.

 

4فقه امام صادق (ع)
مؤتلفه خبرهای خوبی دارد3
© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.