۱۴ آبان ۱۳۸۶
فقه امام صادق (ع)

 

فردا سالگرد شهادت امام صادق علیه السلام است. آن امام بزرگوار رئیس مذهب شیعه نام گرفته است. دلیل این نام گذاری هم این است که بیشترین معارف و روایاتی که زیربنای فقه و قانون شرعی شیعه شده، از امام صادق نقل شده است. فقه شیعه مدیون امام صادق است. فهم درست از روایات و انطباق آن با واقعیتهای زندگی انسانی که همان مقتضیات زمان و مکان است، کاریست که باید فقها با استفاده از منبع غنی روایات منقوله از امام صادق علیه السلام انجام دهند تا مکتب آن بزرگوار همواره پویا و پایا باشد. شهادت آن امام همام را به همه ی عاشقان اندیشه و علم تسلیت میگویم.

 

4سیاست های فرهنگی
آمادگی افکار عمومی جهان برای جنگ با ایران3
© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.