۰۲ فروردين ۱۳۸۷
اعلیحضرت فرمودند

 

غلام­رضا پهلوی، برادر شاه در خاطراتش می­نویسد، بعد از دوران مصدق، بیماری "اعلیحضرت فرمودند" به جان ایران افتاد و هر کسی ایراد می­گرفت و یا تصمیمی غلط از آب در می­آمد، می­گفتند "اعلیحضرت فرمودند". همه­ی تصمیمات از جانب نخست وزیر تا قوانینی که مجلس رد می­کرد و حتی بخش­نامه­های وزارت­خانه­ها و تصمیمات خصوصی رؤسای ادارات، همه و همه در "اعلیحضرت فرمودند" قرار می­گرفت. حتی کسی فکر نمی­کرد که اعلیحضرت چه­طور می­توانند در یک روز این­همه دستور بدهند.

همین جوری! مثل همیشه قرار است اطرافیان بد باشند.

 

4ازآن عید تا این عید
بسمل نپسندند3
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.