۲۲ مرداد ۱۳۸۶
کارهای نوشتاری متهمان

 

آقای معاون دادستان تهران که بر اساس شغلش باید فقط در چارچوب مسائل قضائی صحبت کند، در مورد خانم هاله اسفندیاری و آقای تاج بخش مصاحبه کرده و گفته است که تحقیقات از آنان پایان یافته و این دو یک سری کارهای "نوشتاری" دارند. صداقت را حال می کنید! مقام قضائی رسماً منتظر پایان کارهای نوشتاری آنان است. لابد آن نوشته ها منتشر می شود و مثل برنامه اعترافات تلویزیونی اثر عمیقی هم در افکار عمومی خواهد داشت!

 

4گزارش فوتبالی و هفته نامه شهروند
اتحاد ملی و رهبری نظام و عملکرد مسئولان3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.