۲۷ مرداد ۱۳۸۶
خوب و بد مسلمانان اروپائی از نگاه نظرسنجی اروپائی ها

 

اداره نظارت بر مهاجران و مبارزه با ترس از خارجیان اتحادیه اروپا، در بیانیه خود اعلام کرده است:

شهروندان اروپائی خصایص ناپسندی برای مسلمانان قائل هستند، برای مثال ۸۳ درصد اسپانیائی ها و ۷۸ درصد انگلیسی ها، مسلمانان را متعصب می دانند. ۶۲ درصد اسپانیائی ها و ۵۲ درصد شهروندان آلمان آنان را خشن و تندرو و ۴۲ درصد اسپانیائی ها و ۳۸ درصد فرانسوی ها مسلمانان را خود خواه قلمداد می نمایند. در جواب سؤالاتی مبنی بر خصلت های خوب مسلمانان، ۷۰ درصد آنان ایشان را افرادی معتقد، مورد اطمینان، صادق و بخشنده به شمار می آورند.

مسلمانان خواستار تأمین شغلی برابر با دیگر شهروندان این قاره هستند و معتقدند برای تأمین امنیت اجتماعی، بایستی مسائل امنیتی به طور یکسان در مورد تمام افراد، به کار گرفته شود. آنان هم چنین خواستار این هستند که با اتهام واهی تروریسم و به بهانه های واهی دیگر، مورد خشونت نیروهای امنیتی قرار نگیرند. هم چنین معتقد هستند وضع اقتصادی و اجتماعی آنان هرگز خوب نبوده است و بیشترین نرخ بیکاری شامل مسلمانان است؛ به همین دلیل، هم از نظر کاری و هم از نظر تأمین مسکن، مورد سوء استفاده قرار می گیرند. زنان مسلمان به دلیل پوشیدن حجاب، در کانون اخبار و گزارشات رسانه های کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار دارند. تعداد کمی از جوانان مسلمان دارای فرصت مناسب شغلی و امکان رشد در مقاطع مختلف، در کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستند. طبق تحقیقات به عمل آمده، نسل های دوم و سوم مهاجران مقیم اروپا، در سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ میلادی نسبت به دیگر کودکان کمتر به مطالعه می پردازند و از سواد کمتری برخوردار هستند.

طبق یافته های این محققین، مسلمانان مقیم اروپا معتقدند در فرصت های شغلی و اجتماعی، به صورت دوگانه با آنان برخورد می شود. اروپائیان در مقابل اعطای حق اجتماعی آنان، خواستار آن هستند که آن ها از عقاید خویش دست بردارند و اتحادیه اروپا نقش تمدن اسلامی در فرهنگ جهانی را دست کم می گیرد؛ ولی معتقدند به رغم این ها، می توانند به راحتی در کنار شهروندان اروپائی زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند و در توسعه اقتصادی کشورهای میزبان خود، نقش مهم و مؤثری را ایفا نمایند.

 

4جانبازان و ملت وفادار ایران
اجماع بدنه به جای اجماع سران3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.