۱۸ مرداد ۱۳۸۶
"ده فرمان" واتیکان برای رانندگی ایمن!

 

واتیکان کانون مرکزی کلیسای کاتولیک، "راهنمای کمک های روحی – روانی در خیابان" را اخیراً منتشر کرده است. در این راهنما ۱۰ فرمان رانندگی نیز درج شده است. هدف از این اقدام، پیش گیری از جرایم رانندگی، و راهنمایی رانندگان که با بی دقتی خود، جان دیگران را به خطر می اندازند، اعلام شده است. در مقدمه ی این راهنمای واتیکان آمده است که خودروها می توانند "دلیلی برای گناه" باشند و قادرند که انسان را به کج روی وادارند. ده فرمان واتیکان برای رانندگی بهتر به شرح زیر است:

۱. قتل نکن.

۲. به انسان هایی که در خیابان هستند، آسیب مرسان؛ بلکه با آنان یک جماعت واحد تشکیل بده.

۳. از خودروی خود به عنوان وسیله ای برای خودستایی و جایی برای ارتکاب گناه استفاده مکن.

۴. به قربانیان حوادث رانندگی یاری رسان.

۵. هنگام رانندگی به دیگران ناسزا نگو.

۶. خودرو خود را به طور منظم مورد معاینه قرار ده. رانندگی با خودروی نامطمئن گناه است.

۷. مهربان باش و منصف و محتاط.

۸. به خانواده ی قربانیان تصادفات یاری رسان.

۹. متضررین و مقصرین تصادفات را آشتی بده.

۱۰. از می خوارگی و استعمال مواد مخدر اکیداً بپرهیز.

نگاه دینی و استفاده از باورهای دینی برای مسأله انسان دوستانه جلو گیری از تصادفات جالب است.

 

4مجمع روحانیون و انتخابات
روضه خوانی، من و منزل آقای موسوی لاری3
© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.