۲۴ تير ۱۳۸۶
برای آنها که میخواهند با خدا دوست باشند

 

در دوران اوائل طلبگی، یکی از اساتیدمان ضمن درسهایی که میداد و ما ضروری بود  یاد بگیریم، گفت اگر تا ۱۰ روز دیگر یک دور تفسیر سوره ی زمر را هم بخوانید، خوب است. بر این نکته هم تأکید کرد که جزء کارهای درسی نیست. به قول امروزی ها از کارهای همین جوری حساب می شد. ۱۰ روز بعد وقتی پرسید، یک نفر از هم درسی های ما آن را خوانده بود. فردای آن روز استاد ما برای اولین بار یک دوره تفسیر المیزان که خیلی برای یک طلبه گرانبها بود خرید و جلو ما به آن هم درسی ما هدیه کرد. خیلی تعجب کردیم. گفت کارهای لازم و ضروری را که همه باید انجام دهند اما اگر کسی به یک خواست عادی و غیر اجباری استادش پاسخ دهد، نشانه ی احترام گذاری و محبت است. همان جا هم ما را توصیه کرد که اگر به مستحباتی که خدا از ما خواسته توجه کنیم، خیلی مورد توجه بیشتر خدا قرار میگیریم. از همان نوجوانی این اتفاق برایم شفاف مانده است. وقتی تقویم را نگاه کردم و دیدم فردا آغاز ماه رجب است، یاد آن روز کلاس درسمان افتادم. به اعتقاد ما مسلمانان ماه رجب و شعبان و رمضان ماه هایی هستند که خداوند خیلی کارهای مستحب و به خصوص دعاهای زیادی را خواسته است که انجام دهیم. ما در هر شرایطی که باشیم گاهی نیاز داریم به جای آن چه که به نام خدا تجارت می شود و انسان قربانی این تجارت است، با آن خدای مهربان که لبخند زندگی مهربانانه را در کام ما می نشاند و "رحمان و رحیم" است ارتباط برقرار کنیم. ماه رجب و شعبان و رمضان فرصتی است که خدا برای این ارتباط شیرین ایجاد کرده است.  همه ی آنچه که خدا در رجب و شعبان خواسته مستحب است و نه واجب. آنها که میخواهند با خدا دوست شوند از این فرصت می توانند استفاده کنند.

 

4عراق و شادی فوتبالی
عید غدیر و نوروز و آقای خزعلی3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.