۲۳ تير ۱۳۸۶
عراق و شادی فوتبالی

 

میگویند در عراق گروه های شیعه و سنی ای هستند که معتقد به تز "القتل علی الهویه" هستند. یعنی شناسنامه طرف را نگاه میکنند و اگر از مذهبی غیر از مذهب خودشان باشد، او را به قتل میرسانند. دیروز بعد از سالها جنگ و کشتار و قتل و انفجار، تلویزیونهای دنیا نشان دادند که مردم عراق بی آنکه از هم بپرسند چه مذهبی دارند و طرفدار چه حزبی هستند، به خیابانها ریخته بودند و در شادی پیروزی تیم فوتبالشان بر استرالیا در بازیهای آسیائی، میزدند و میرقصیدند و شادی میکردند. در دنیایی که هیچ کس نمی تواند برای عراق صلح بیاورد و یا همه میخواهند از عراق برای جنگ و خشونت استفاده کنند، باز هم قدرت توپ و فوتبال بود که برای ساعاتی آنان را کنار هم آورد. واقعاً چه شیرین است زندگی که به این راحتی میتوان به آن دست یافت. و چه جنایتکارند آنان که مردم یک کشور را ابزار قدرت خود میکنند.

 

4برای انتخابات مجلس باید واقع بین بود
برای آنها که میخواهند با خدا دوست باشند3
© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.